WhiteLynx workgroup:

    Chief:

       Storchak Yuriy

    Programming department:

        Samborskiy Alexander

        Maximchuk Alexander

        Shishkovtsov Oles

    Graphics department:

       ANK

        Syomka Peter 

   Musik&Sound:

        Vladislav Galinskiy